Pojištění majetku

Některé z našich věcí pro nás mají velký význam a jejich poškození či odcizení nám může způsobit vážné následky. Proto by měl každý myslet na to, jak svůj majetek co nejlépe ochránit.

Jaký majetek může pojištění ochránit?

 • domácnosti a stavby
 • nemovitosti
 • rekreační objekty
 • vozidla
 • a další .........

Pojištění nemovitostí

Předmětem pojištění jsou

 • rodinné domy
 • rekreační domy: objekty, které nejsou trvale obývány, to jsou zejména chalupy a chaty
 • bytové domy: převážně více než 3 bytové jednotky
 • bytové jednotky: u bytů v osobním vlastnictví, lze použít k vinkulaci u úvěrů a hypoték

Pojistit lze i rozestavěné stavby, hospodářské budovy patřící k pojištěné hlavní budově, garáže, kůlny, bazény, skleníky, altány, ploty, chodníky... Pojištění poskytuje pojistnou ochranu majitelům a uživatelům nemovitostí.


Chrání před těmito druhy rizik

Živelné škody

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla nebo jeho části
 • povodeň, záplava
 • vichřice, krupobití
 • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení
 • vodovodní škody
 • přetlak nebo zamrznutí vody
 • vystoupnutí vody z odpadního potrubí
 • náraz vozidla nebo jeho nákladu
 • rázová vlna způsobená nadzvukovými letadly
 • kouř
 • rozbití skla z jiných příčin než jsou výše uvedeny
 • zranění vlastníka nemovitosti nebo blízké osoby v souvislosti s živelnou škodou na domě

Odcizení

 • krádež vloupáním
 • loupež

Úmyslné poškození nebo zničení věci

 • zjištěný pachatel
 • nezjištěný pachatel