Povinné ručení

Je povinně smluvní pojištění a slouží pro případnou náhradu škody způsobenou provozem vozidla na veřejně přístupných pozemních komunikacích. Jednotlivá pojištění jsou si často zdánlivě velmi podobná, ale liší se většinou v několika parametrech, a to zejména:

 • rozsahem asistenčních služeb zdarma k POV
 • limity pojistného plnění (dnes je zákonem daný minimální limit 35 mil na škody na majetku a 35 mil na škody na zdraví)
 • cenou u jednotlivých pojistitelů


Pojištění se vztahuje

 • na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě

Pojistné

 • každý se rok k 1.1. navyšuje u většiny pojistitelů
 • od 1.6.2008 došlo vzhledem k novele k parciálnímu navýšení pojistného u všech pojišťoven v souvislosti s navýšením minimálních limitů plnění škody na majetku 35 mil. a škody na zdraví 35mil.

Pojistná rizika

 • škoda na zdraví nebo usmrcením (dále jen "škoda na zdraví")
 • škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci (dále jen "věcná škoda")
 • škoda vzniklá odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (dále jen "věcná škoda")
 • škoda, která má povahu ušlého zisku (dále jen "věcná škoda")
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků dle výše uvedených pojistných rizik

Limity plnění

 • limitem plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojišťovny z jedné škodné události
 • dohodnutý limit je vždy uveden v pojistné smlouvě zvlášť pro škodu na zdraví, zvlášť úhrnně pro věcnou škodu a ušlý zisk a zvlášť pro náklady spojené s právním zastoupením
 • škoda na zdraví > limit pojištění se vztahuje zvlášť na každého poškozeného a zahrnuje i náhradu nákladů spojených s léčením
 • věcná škoda a ušlý zisk > limit pojištění se vztahuje úhrnně na všechny nároky všech poškozených

Předmět pojištění

tuzemské vozidlo silničního druhu:

 • motocykl
 • tříkolka nebo čtyřkolka
 • osobní automobil
 • autobus, trolejbus
 • nákladní automobil
 • speciální automobil
 • tahač
 • přípojné vozidlo
 • návěs
 • traktor
 • pracovní stroj samojízdný
 • pracovní stroj přípojný
 • jednonápravový traktor s přívěsem

Územní platnost

 • Česká republika a státy, jejichž seznam stanoví Ministerstvo financí vyhláškou
 • státy jsou definovány na zadní části zelené karty