PŘEVOD OJETÉHO VOZIDLA

Převod ojetého vozidla, motocyklu, přívěsu, apod. v rámci jednoho okresu


DOKLADY, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT K PŘEVODU

  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,
  • úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu vozidla do registru silničních vozidel udělenou dosavadním nebo novým vlastníkem vozidla nebo obou, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,
  • osvědčení o registraci vozidla  velký technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla malý technický průkaz
  • doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení); předkládá se tzv. zelená karta,
  • protokol o evidenční kontrole silničního motorového nebo přípojného vozidla, vystavený na nového vlastníka vozidla ne starší 14-ti dnů, počítáno ode dne následujícího po dni, kdy byla provedena evidenční kontrola vozidla,
  • v případě, že došlo k přechodu vlastnického práva k vozidlu, předkládá se doklad o nabytí vlastnického práva (rozhodnutí o vypořádání dědictví, rozhodnutí o nabytí vlastnictví v rámci dražby, rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodového řízení, rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).